Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (MP z 2018r. poz. 1007).

Jest to rządowy program – realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpił dotychczasowy wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie m. in. posiłku oraz świadczenia pieniężnego.

Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Zgodne z art. 7 w/w ustawy pomoc udzielana będzie m.in. z uwagi na:

 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwałą lub ciężką chorobę,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudność w integracji cudzoziemców,
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm,
 • narkomanię,
 • zdarzenie losowe,
 • klęskę żywiołową

oraz przy spełnieniu kryterium dochodowe, (150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj. 900,00 zł dla osoby w rodzinie, 1164,00 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują osoby wymagające w/w wsparcia.

Przyznanie pomocy nastąpi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej osoby lub rodziny.