Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Zgodnie z przyjętym w dniu 15 czerwca 2021 roku przez Radę Ministrów projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków programu „Dobry Start” 300+ na rok szkolny 2021/2022, tegoroczny nabór wniosków odbędzie się na nowych zasadach.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą całego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje  raz w roku w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Pomoc przyznaje się pod warunkiem nauki:

 • w szkole podstawowej,
 • dotychczasowym gimnazjum,
 • szkole ponadpodstawowej (czyli liceum/technikum/szkoła zawodowa),
 • dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
 • szkole artystycznej – jeśli realizowany jest obowiązek szkolny,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

Od 1 września 2019r. pomoc przysługuje również dla uczniów:

 • szkół policealnych,
 • szkół dla dorosłych.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zarówno w szkole podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).

W przypadku dziecka przebywającego pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry Start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka, czy opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start” jest zobowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:

 • świadczenie „Dobry Start” wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • świadczenie „Dobry Start” wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia,
 • świadczenie „Dobry Start” wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Od nienależnie pobranego świadczenia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą od 1 lipca do 30 listopada danego roku – drogą elektroniczną,  natomiast od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.