Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Od 1 stycznia 2022r. obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wychowawcze 500+ realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu będą wypłacane przez tut. Ośrodek do końca okresu świadczeniowego na jaki zostały przyznane, jednak nie dłużej niż do końca maja 2022r.

Od 1 stycznia 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze (np. na nowo narodzone dzieci). Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować od 1 lutego 2022r.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek i załączniki do wniosku określone wyżej mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie http://empatia.mrpips.gov.pl lub http://pue.zus.pl

Najważniejsze zmiany wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2019r.:

– Od dnia 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze „500+” będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu rodziny,
– Świadczenie „500+” na dziecko nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica,
– Ciągłość przyznania świadczenia „500+” w przypadku śmierci po dniu 30 lipca jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało przyznane (istnieje tylko konieczność złożenia wniosku przez rodzica, który został z dzieckiem w okresie do 3 miesięcy),
– Rodzice dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r. będą mieli 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia „500+” Jeżeli zachowają ten termin świadczenie będzie przysługiwało od dnia urodzenia dziecka,
– Przyznanie świadczenia „500+” nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się o świadczenie „500+ ” otrzymają na podany we wniosku adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia. Jeżeli adres e-mail nie będzie podany informację będzie można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu. Informacje nie będą wysyłane pocztą. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia,
– Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od dnia 01 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.,
– Wniosek złożony w okresie od dnia 01 lipca do dnia 30 września 2019r. będzie uprawniał do otrzymywania świadczenia „500+” od miesiąca złożenia wniosku do dnia 31 maja 2021r.