Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

O pomocy społecznej

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Działalność jednostek pomocy społecznej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn.zm.).

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych powodów.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania określonego zasiłku przyjmuje się następujące kwoty:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł
 • na osobę w rodzinie – 528,00 zł.

FORMY POMOCY FINANSOWEJ:

Zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w domu, a także na koszty pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie osobom samotnym, których dochody są niższe od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek stały

Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (osiągnięcie wieku emerytalnego) lub całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoby te lub osoby w rodzinie nie przekraczają ustawowych kryteriów dochodowych.

FORMY POMOCY NIEFINANSOWEJ:

Oprócz powyższych zasiłków, osobom i rodzinom jesteśmy w stanie zaoferować pomoc niefinansową poprzez:

 • przyznanie posiłku – dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole pomoc ta jest realizowana w formie zakupu posiłków)
 • dostarczenie niezbędnego ubrania – bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do indywidualnych potrzeb osoby oraz pory roku
 • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga tej formy pomocy (usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.)
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie częściowej lub całkowitej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

 • ustnej, bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego,
 • pisemnej, złożonej w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłanej na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol,
 • telefonicznej, pod numer telefonu: (15) 861-34-04.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia, w terminie 14 dni od złożenia wniosku, przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Celem wywiadu jest rozeznanie w sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną oraz wspólne opracowanie planu pomocy. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

Mamy nadzieję, że niniejsza informacja, chociaż w części przybliżyła działalność naszego Ośrodka, która ukierunkowana jest na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie.