Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

flaga

Gmina Annopol przystępując do Programu „Opieka 75+” edycja 2022 otrzymała wsparcie finansowe w realizacji usług opiekuńczych w wysokości 50% kosztów realizacji zadania. Środki finansowe w formie dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Realizatorem Programu „Opieka 75+” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Środki finansowe z Programu są przeznaczone na:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2022
  • dofinansowanie  usług opiekuńczych osobom, które w roku 2021 nie były one świadczone (osoby nowe).
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:  1 styczeń 2022r. – 31 grudzień 2022r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022: 55 620,00zł

/słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022:  111 240,00zł

/słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych/