Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

 

Gmina Annopol przystąpiła do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Całkowita wartość zadania w 2024r. wynosi: 262.599,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 262.599,00 zł

 

 

 

 

Cel Programu:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Program umożliwia skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wybrać osobę asystenta spełniającego kryteria zawarte w Programie.

Na terenie Gminy Annopol wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planowane jest objęcie 12 osób w tym: 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
15/86-13-404 lub 781-140-390.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024