Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu realizuje zadanie dotyczące obsługi i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Program Czyste powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. By efektywnie zarządzać energią i ułatwić osiągnięcie założonego celu, program oferuje dofinansowanie przedsięwzięć na których się skupia tj. min. na wymianie pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, powinna posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia o dochodach do programu „Czyste Powietrze” następuje na żądanie osoby fizycznej tj. po uprzednim złożeniu wypełnionego wniosku – żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Wszelkie informację można uzyskać pod nr tel. (15) 86-13-404

DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu poszczególnych osób w gospodarstwie domowym, w tym:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (część IV wniosku) lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne lub umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą( ryczałt ewidencyjny lub karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej członków gospodarstwa domowego, podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku;

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Zatem jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – przedstawić należy dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – przedstawić należy dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

W przypadku złożenia niekompletnego, nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o wydanie zaświadczenia zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, dostępnym pod adresem: http://www.annopolops.pl/do-pobrania/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego