Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

KONTO BANKOWE:

Wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,
 • alimentacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
 • opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • nienależnie pobranych:
 • świadczeń rodzinnych,
 • zaliczek alimentacyjnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłków stałych,
 • zasiłków okresowych,

dokonywać można na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu o numerze:

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu o/Annopol
32 9429 0004 2008 0000 3418 0001

 Wpłat z tytułu:

 • wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych
  (dotyczy wyłącznie wpłat od dłużników alimentacyjnych) dokonywać można na konto:

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu o/Annopol
37 9429 0004 2008 0000 3418 0008