Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

  • osoby zainteresowanej,
  • jej przedstawiciela ustawowego,
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

  • ustnej, bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego,
  • pisemnej, złożonej w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłanej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol,
  • telefonicznej, pod numer telefonu: (15) 861-34-04.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia, w terminie 14 dni od złożenia wniosku, przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Celem wywiadu jest rozeznanie w sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną oraz wspólne opracowanie planu pomocy.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Od decyzji służy odwołanie w terminie do 14 dni od dnia wydania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem OPS w Annopolu, który obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia,  w którym otrzymał odwołanie.