Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

OPS ANNOPOL

Depresja jest stanem charakteryzującym się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych. Depresja rozumiana jako choroba należy do grupy zaburzeń nastroju. Jej przebieg może być przewlekły, ze stałym nasileniem objawów lub może ona przyjmować postać nawracających epizodów o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, oddzielonych okresami dobrego samopoczucia.

Objawy depresyjne często towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym – np. zaburzeniom lękowym (rozpoznaje się wtedy zaburzenia depresyjno-lękowe) lub są reakcją na przykre, traumatyczne wydarzenia (zaburzenia adaptacyjne o obrazie tzw. reakcji depresyjnej)

Zespół zaburzeń depresyjnych:

Sfera emocjonalna:

 • Smutek;
 • Przygnębienie;
 • Rozdrażnienie;
 • Anhedonia;
 • Poczucie winy;
 • Lęk, niepokój.

Sfera poznawcza:

 • Zaburzenia koncentracji;
 • Męczliwość;
 • Spadek tempa procesów poznawczych;
 • Niska samoocena;
 • Bezradność;
 • Myśli samobójcze.

Sfera behawioralna:

 • Spowolnienie lub pobudzenie;
 • Społeczne wycofanie;
 • Mniejsza rozmowność;
 • Spadek zainteresowań;
 • Utrata apetytu;
 • Zaburzenia snu;
 • Próby samobójcze.

Depresja – leczenie:

Leczenie depresji jest procesem długotrwałym. Stosuje się w nim leki, które poprawiają nastrój, oraz psychoterapię. Polega ona m.in. na znalezieniu przyczyn zaburzeń, przyjrzeniu się sobie, przyswojeniu korzystnych zachowań, zmianie myślenia na pozytywne.

Nadrzędnym celem leczenia jest:

 • łagodzenie objawów depresji
 • zapobieganie nawrotom (wtórnie zmniejszanie skutków/wpływu zaburzeń na destrukcję codziennego życia i podejmowania zadań rozwojowych, im wcześniej występuje tym więcej funkcji jest zablokowanych lub rozwija się nieprawidłowo),
 • leczeniu współistniejących zaburzeń psychicznych oraz nieprawidłowości z zakresu stanu somatycznego.

Pomoc uzyskasz w ramach projektu ,,Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” nr FELU.08.08-IŻ.00-0016/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu FELU.08.00 Działania FELU.08.08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
ul. Leśna 2, 23-235 Annopol

pik@annopolops.pl
tel. 15/86-13-404 lub 609-233-434

Zapisy na konsultację ze specjalistami telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu pod linkiem

Źródła:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji
Panasiuk, B., Panasiuk, K., & Panasiuk, A. A. (2018). Zaburzenia depresyjne i afektywne (diagnoza, terapia i profilaktyka). Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 21(4), 49–64

Zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.)  przemoc to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;”.

Rodzaje przemocy:

 • przemoc fizyczna;
 • przemoc psychiczna;
 • przemoc seksualna;
 • przemoc ekonomiczna;
 • przemoc zaniedbania;
 • cyberprzemoc.

Można wyróżnić następujące cechy przemocy:

 • przemoc jako proces;
 • cykliczność;
 • eskalacja;
 • wymiar dominacja – uległość,

Ponadto możliwy jest zróżnicowany charakter przemocy:

 • instrumentalny (służący jako środek do realizacji określonych celów);
 • bezinteresowny (poszukiwanie zadowolenia w znęcaniu się nad innymi);
 • zbiorowy;
 • indywidualny.

Cykl przemocy oparty na trzech następujących fazach:

 • faza budowania napięcia – narasta napięcie i agresywność sprawcy;
 • faza eskalacji – faza gwałtownej przemocy, wybuch agresji i rozładowania złości;
 • faza miesiąca miodowego –  sprawca wyraża żal i przeprasza za swoje zachowanie.

Doświadczając przemocy, pomoc uzyskasz w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu. Działanie realizowane w ramach projektu nr FELU.08.08-IŻ.00-0016/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu FELU.08.00 Działania FELU.08.08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
ul. Leśna 2, 23-235 Annopol

pik@annopolops.pl
tel. 15/86-13-404 lub 609-233-434

Zapisy na konsultację ze specjalistami telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu pod poniższym linkiem.

Źródła:
Helios J., Jedlecka W., Współczesne oblicza przemocy, Wrocław, 2017
https://www.gov.pl/web/zdrowie/przemoc-domowa
https://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/przemoc-w-rodzinie—definicja-rodzaje-formy/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór osób do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, Moduł I Zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. O pomoc w formie usług sąsiedzkich należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2 z wypełnioną Kartą zgłoszenia do programu do 21.06.2024r. (w załączeniu).

Czytaj dalej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. SOCJALNYCH w ramach projektu pt.: „Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

Czytaj dalej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOG w ramach projektu pt.: Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa
w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

Czytaj dalej