Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04

email: sekretariat@annopolops.pl

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym,tj.:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 •  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za  lokal mieszkalny;
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

W całej Polsce działają podmioty – organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z  Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy poszkodowanym przestępstwem.
Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl, znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

W województwie lubelskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie.

 Ulotka (PDF2,15MB)

W dniu 4 stycznia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu odbyło się spotkanie opłatkowe dla 44 mieszkańców Gminy Annopol, tj. osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda, Zastępca Burmistrza Pan Józef Paćkowski, ks. kan. Krzysztof Krzemiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pani Zenobia Jarmuła, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani Anna Wąsik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Opoka, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Krystyna Zielińska oraz zaproszeni goście.

W uroczysty świąteczny nastrój wprowadzili  zebranych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu poprzez swój występ.

Po krótkiej modlitwie odmówionej przez ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego – proboszcza parafii pw. Św. Anny i Joachima w Annopolu wszyscy goście połamali się opłatkiem, symbolem miłości i pokoju oraz składali sobie wzajemnie życzenia.

Podczas tej radosnej i świątecznej atmosfery wszyscy mogli spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez ŚDS w Annopolu.

PUNKT KONSULTACYJNY
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu
(Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu)
(Pokój. Nr 10)

Porad udzielają:

 • poniedziałki – pełnomocnik GKRPA – od 8.00 – 10.30
 • 2 i 4 poniedziałek miesiąca – specjalista psychoterapii uzależnień od 11.00 – 15.00
 • wtorki – pełnomocnik GKRPA od 12.00 – 14.30
 • 3 środa miesiąca – psycholog od 9.00 – 12.00

Porady prawne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin udzielane są w Punkcie Informacji Prawnej Urzędu Miejskiego w Annopolu zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej pod poniższym linkiem