Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Telefon zaufania działający w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej to specjalna linia telefoniczna, na którą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą dzwonić
w poszukiwaniu wsparcia i pomocy. Specjaliści zatrudnieni w Punkcie udzielają wsparcia emocjonalnego i mogą pomóc w trudnościach oraz podjąć działania, aby zapobiec sytuacji kryzysowej.

Numer telefonu zaufania 609-233-434 udostępniony jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu i jest ogólnodostępny dla osób w nagłej potrzebie. Warto pamiętać, że rozmowy ze specjalistami punktu interwencji kryzysowej są poufne i anonimowe, co daje możliwość otwartego i swobodnego wyrażania swoich emocji, myśli oraz możliwość dzielenia się swoimi problemami bez obawy o jakiekolwiek konsekwencje. Profesjonalni pracownicy obsługujący telefon zaufania są przeszkoleni, by sprostać różnorodnym sytuacjom i zapewnić wsparcie emocjonalne oraz udzielić wskazówek jak radzić sobie w danej trudnej sytuacji.

Korzystanie z telefonu zaufania działającego w ramach punktu interwencji kryzysowej może być pomocne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji emocjonalnej, jak np. osoby borykające się z depresją, lękiem, myślami samobójczymi czy innymi trudnościami psychicznymi. Dzięki profesjonalnemu wsparciu i słuchaniu mogą one znaleźć drogę do wyjścia z kryzysu i podjąć kroki w kierunku poprawy swojego stanu psychicznego.

Specjalna linia telefonu zaufania została uruchomiona w ramach projektu ,,Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” nr FELU.08.08-IŻ.00-0016/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu FELU.08.00 Działania FELU.08.08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
ul. Leśna 2, 23-235 Annopol
pik@annopolops.pl
tel. 15/86-13-404 lub 609-233-434

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30

Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt interwencji kryzysowej jest miejscem, które zapewnia pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, udziela wsparcia emocjonalnego, psychicznego lub społecznego. Pracownicy punktu interwencji kryzysowej prowadzą rozmowy interwencyjne, pomagają w ,,radzeniu sobie” z trudnościami oraz mogą skierować osobę do odpowiednich instytucji lub specjalistów, a ich głównym  celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, wspieranie osób w trudnych momentach oraz motywowanie do odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności do jego samodzielnego pokonania, złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Jest to istotna oraz niezbędna instytucja, która może pomóc ludziom gdy potrzebują natychmiastowej pomocy. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód, płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód.

Zadania Punktu Interwencji Kryzysowej

Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym w obszarze:

 • kryzysu rodzinnego
 • pomocy osobom doświadczającym utraty bliskiej osoby, będącej w stanie żałoby, ofiarom gwałtów i napadów
 • będącym w stanie kryzysu suicydalnego (próby samobójcze lub myśli samobójcze)
 • osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi (pożary, katastrofy, wypadki komunikacyjne)
 • poradnictwo pedagogiczne
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo prawne
 • w razie potrzeby pomoc w zakresie zorganizowania schronienia osobom doświadczającym przemocy
 • poradnictwo socjalne – praca socjalna  i wsparcie we współpracy z pracownikami OPS
 • współpraca ze służbami miejskimi (policja, straż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe) oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej
 • monitorowanie sytuacji osoby w kryzysie
 • interwencja zewnętrzna w miejscu doznania kryzysu
 • konsultacje telefoniczne (telefon zaufania)
 • mediacje rodzinne
 • poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych

W Punkcie Interwencji Kryzysowej pracują specjaliści, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej i socjalnej. Dzięki nim osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach mogą liczyć na profesjonalne wsparcie oraz zrozumienie.

Warto podkreślić, że Punkt Interwencji Kryzysowej działa w sposób dyskretny, szanując prywatność oraz intymność osób korzystających ze wsparcia, zaś same usługi są świadczone w sposób nieodpłatny w ramach projektu ,,Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” nr FELU.08.08-IŻ.00-0016/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu FELU.08.00 Działania FELU.08.08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
ul. Leśna 2, 23-235 Annopol

pik@annopolops.pl
tel. 15/86-13-404 lub 609-233-434

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.
Zapisy na konsultację ze specjalistami telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu pod poniższym
linkiem.

Źródło: Badura – Madej W. (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Wyd. INTERART, Warszawa 1996

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. SOCJALNYCH w ramach projektu pt.: „Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

Czytaj dalej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOG w ramach projektu pt.: Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

Czytaj dalej